PRO DV AG O.N

PDA FWB
PDA
PRO DV AG O.N FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PDA báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PRO DV AG O.N với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PDA là 3.591M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền