R. STAHL AG NA O.N

RSL2 FWB
RSL2
R. STAHL AG NA O.N FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RSL2 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của R. STAHL AG NA O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RSL2 là 75.348M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu