11 88 0 SOLUTIONS AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TGT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu 11 88 0 SOLUTIONS AG

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại 11 88 0 SOLUTIONS AG 56.02 M EUR, và năm trước đó — 56.53 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia