TELES AG ON

TLIK FWB
TLIK
TELES AG ON FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TLIK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TELES AG ON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TLIK là 26.928M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu