VECTOR GRP LTD DL-,10
VGR FWB

VGR
VECTOR GRP LTD DL-,10 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của VECTOR GRP LTD DL-,10 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của VGR là 1.634B. EPS TTM của công ty là 1.07, lợi tức cổ tức là 6.38%, và P/E là 9.81. Ngày thu nhập tiếp theo VECTOR GRP LTD DL-,10 là 9 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền