Bảng Anh / Euro

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Luồng tin tức của GBPEUR