IMUNON INCIMUNON INCIMUNON INC

IMUNON INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IMUNON INC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IMUNON INC 467.18 k EUR, và năm trước đó — 439.89 k EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia