ATALATALATAL

ATAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1AT nguyên tắc cơ bản

ATAL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1AT được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 6.00 PLN, hãy mua trước 26 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.75%