ASSECOBS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ABS nguyên tắc cơ bản

ASSECOBS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ABS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.30 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.23%