AAA

APLISENS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APN nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của APLISENS

APN dòng tiền tự do cho Q4 23 là 7.02 M PLN. Đối với 2023, APN dòng tiền tự do 22.42 M PLN và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 38.02 M PLN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: PLN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY