ASSECOSEE

ASE GPW
ASE
ASSECOSEE GPW
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ASE

Tóm tắt tài chính của ASSECOSEE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ASE là 2.465B PLN. EPS TTM của công ty là 3.05 PLN, tỷ suất cổ tức là 2.69% và P/E là 15.59.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu