BBB

BRAND24

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

B24 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BRAND24, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của B24 trong quý trước là7.62 M PLN, và cao hơn 8.62% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -168.71 k PLN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PLN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY