DOMDEV

DOM GPW
DOM
DOMDEV GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của DOMDEV với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DOM là 3.048B. EPS TTM của công ty là 16.33, lợi tức cổ tức là 8.96%, và P/E là 7.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền