GRUPRACUJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GPP nguyên tắc cơ bản

GRUPRACUJ tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GPP được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.45%