MENNICA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MNC nguyên tắc cơ bản

MENNICA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MNC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.60%