MENNICA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MNC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MENNICA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MENNICA 1.21 B PLN, và năm trước đó — 1.27 B PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia