ORANGEPL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OPL nguyên tắc cơ bản

ORANGEPL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của OPL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.48 PLN, hãy mua trước 25 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.08%