SERINUS
SEN GPW

SEN
SERINUS GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SEN financial statements

Tóm tắt tài chính của SERINUS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SEN là 953.792M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền