STABILUS S.A. INH. EO-,01

STM HAM
STM
STABILUS S.A. INH. EO-,01 HAM
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

STM báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của STABILUS S.A. INH. EO-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của STM là 1.578B. EPS TTM của công ty là 2.75, lợi tức cổ tức là 0.78%, và P/E là 23.07. Ngày thu nhập tiếp theo STABILUS S.A. INH. EO-,01 là 12 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền