CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1372 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hồng Kông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHINA CARBON NEUTRAL DEV GRP LTD 504.89 M HKD, và năm trước đó — 467.55 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia