INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H

147 HKEX
147
INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 147

Tóm tắt tài chính của INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT H với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 147 là 2.012B HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu