SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGSSHENZHEN INTERNATIONAL HLDGSSHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS

SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

152 nguyên tắc cơ bản

SHENZHEN INTERNATIONAL HLDGS tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.26 HKD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.88%