222

SPACE GROUP HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2448 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SPACE GROUP HLDGS LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hồng Kông — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SPACE GROUP HLDGS LTD 147.67 M HKD, và năm trước đó — 269.55 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia