XINMING CHINA HOLDINGS LIMITED

2699 HKEX
2699
XINMING CHINA HOLDINGS LIMITED HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 2699

Tóm tắt tài chính của XINMING CHINA HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 2699 là 71.388M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu