BJ ENT WATER

371 HKEX
371
BJ ENT WATER HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

371 financial statements

Tóm tắt tài chính của BJ ENT WATER với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 371 là 31.411B. EPS TTM của công ty là 0.43, lợi tức cổ tức là 5.38%, và P/E là 7.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền