DANANG PORT JSC

CDN HNX
CDN
DANANG PORT JSC HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CDN

Tóm tắt tài chính của DANANG PORT JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CDN là 2.752T VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu