CEO GROUP JSC

CEOHNX
CEO
CEO GROUP JSCHNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CEO nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CEO GROUP JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CEO là 5.842T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu