DDD

EDUCATIONAL BOOK JSC IN DA NANG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DAE nguyên tắc cơ bản

EDUCATIONAL BOOK JSC IN DA NANG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DAE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1200.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%