GKM HOLDINGS JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GKM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GKM HOLDINGS JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GKM HOLDINGS JSC 311.81 B VND, và năm trước đó — 236.31 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia