III

AGRICULTURE PRINTING & PACKAGING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INN nguyên tắc cơ bản

AGRICULTURE PRINTING & PACKAGING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của INN được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2500.00 VND, hãy mua trước 16 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.07%