LICOGI 14 JSC

L14 HNX
L14
LICOGI 14 JSC HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

L14 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của LICOGI 14 JSC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của L14 là 2.348T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu