NNN

NGHE TINH PORT JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAP nguyên tắc cơ bản

NGHE TINH PORT JSC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NAP được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 570.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.13%