DANANG HOUSING INV

NDN HNX
NDN
DANANG HOUSING INV HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính NDN

Tóm tắt tài chính của DANANG HOUSING INV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NDN là 1.182T VND. EPS TTM của công ty là 3986.18 VND, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 4.14.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền