PHONG PHU PHARMACE

PPP HNX
PPP
PHONG PHU PHARMACE HNX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PPP

Tóm tắt tài chính của PHONG PHU PHARMACE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PPP là 133.76B VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu