SONG DA SIMCO JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SDA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SONG DA SIMCO JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SONG DA SIMCO JSC 62.01B VND, và năm trước đó — 46.63B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia