SPIRAL GALAXY JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SPIRAL GALAXY JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SPIRAL GALAXY JSC 3.99 B VND, và năm trước đó — 16.15 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia