SSS

SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STP nguyên tắc cơ bản

SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1000.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 10.87%