SSS

SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK 211.85 B VND, và năm trước đó — 192.00 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia