VTC TELECOMMUNICATIONS COVTC TELECOMMUNICATIONS COVTC TELECOMMUNICATIONS CO

VTC TELECOMMUNICATIONS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTC nguyên tắc cơ bản

VTC TELECOMMUNICATIONS CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VTC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 700.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.24%