VTC TELECOMMUNICATIONS COVTC TELECOMMUNICATIONS COVTC TELECOMMUNICATIONS CO

VTC TELECOMMUNICATIONS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VTC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VTC TELECOMMUNICATIONS CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VTC TELECOMMUNICATIONS CO 261.29 B VND, và năm trước đó — 140.84 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia