CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

AAMHOSE
AAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONGHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AAM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AAM là 119.666B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu