CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG
AAM HOSE

AAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG HOSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của AAM là 113.918B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền