CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN 913.88B VND, và năm trước đó — 689.10B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia