CTCP DTPT BDS AN GIA

AGG HOSE
AGG
CTCP DTPT BDS AN GIA HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AGG

Tóm tắt tài chính của CTCP DTPT BDS AN GIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AGG là 4.223T VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu