CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

ANV HOSE
ANV
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT HOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ANV

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ANV là 5.265T VND. EPS TTM của công ty là 1006.02 VND, tỷ suất cổ tức là 2.41% và P/E là 41.30.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu