CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMG nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CMG được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 600.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.08%