CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CMG nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CMG trong quý trước là 1.65 T VND, và thấp hơn 22.10% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 43.48 B VND.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY