CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

CTDHOSE
CTD
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONSHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CTD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CTD là 2.862T VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu