CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

DAG HOSE
DAG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á HOSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DAG

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DAG là 649.227B VND.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền