CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GTA nguyên tắc cơ bản

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GTA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 650.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.32%