TD CN CAO SU VN - CTCP

GVRHOSE
GVR
TD CN CAO SU VN - CTCPHOSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GVR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TD CN CAO SU VN - CTCP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GVR là 62.2T VND. EPS TTM của công ty là 1098.88 VND, tỷ suất cổ tức là 2.64% và P/E là 14.15.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu